Geestmerambacht

Geestmerambacht

Op 8 september 2019 werd Marie de Wildt-Tesselaar, geboren en getogen in Kalverdijk, 102 jaar oud. Kalverdijk was rond 1600 een plaats met een kerk en een kroeg en maakte aan het begin van de 20e eeuw deel uit van het Rijk der Duizend Eilanden, oftewel het Geestmerambacht. In de jaren zestig van die eeuw vond een grootschalige ruilverkaveling plaats, wat een enorme ommekeer betekende voor het werk in de tuinbouw op het land en voor de welvaart in het gebied. Haar herinneringen over het leven en werk van vóór de ruilverkaveling, vormden de aanleiding voor dit project.

Het Geestmerambacht bestond eeuwen geleden uit uitgestrekte veengebieden en moerassen, doorsneden door de rivier de Rekere. In de loop der tijd ontgonnen de mannen van de geest(gronden) het gebied en zo ontstond de naam Ghestmonnerambocht’ (=Geestmerambacht).
De bewoners gingen op terpen of op nieuwe dijken in plaatsen als Langedijk en Kalverdijk. De ontginning veranderde het veengebied in een waterrijk terrein met ontelbare kleine akkers die alleen per schuit waren te bereiken. Alles moest met de hand gebeuren, machines konden er nauwelijks komen. De meeste tuinders en boeren leidden een schamel en zwaar bestaan. Het ontbreken van riolering in de woonkernen zorgde voor een slechte hygiënische situatie en verontreiniging van het oppervlaktewater.

De ruilverkaveling maakte aan deze situatie een einde. De vaarpolder werd een rijpolder en de tuinders die hun land afstonden, vonden elders werk. Door grootschalige ingrepen kreeg de landschappelijke inrichting een ander karakter: de traditionele lintbebouwing werd doorbroken, sloten werden wegen, honderden bruggetjes verdwenen, een waterzuiveringsinstallatie werd gebouwd en de gemiddelde kavelgrootte nam toe. De welvaart nam toe en ook het sociale gezicht van het gebied veranderde: er ontstonden nieuwe bedrijven en beroepen, de scheiding der kerken werd minder, kinderen gingen in de grote stad naar school en winkeltjes verdwenen.

Initiatiefnemer Kees de Wildt, zoon van Marie de Wildt-Tesselaar, benaderde schrijfster Agnes de Boer. Samen gingen ze in gesprek met bewoners, (voormalige) tuinders, keurmeesters, schuitenbouwers, bestuurders, leden van de verkavelingscommissies, aannemers en beleidsmakers.
Het doel is een boek met persoonlijke verhalen als rode draad, verhalen die exemplarisch zijn voor de geschiedenis van de Geestmerambacht. Een kijkje in het leven en werk van vóór, tijdens en na de ruilverkaveling van het Rijk der Duizend Eilanden. Hoe verliep de ruilverkaveling en wat was de invloed op de economie, het dagelijks leven en welzijn en welvaart in het gebied?

Het boek met persoonlijke verhalen is een mooie aanvulling op de meer feitelijke publicaties die over de ruilverkaveling zijn verschenen. Nog niet eerder zijn deze verhalen gebundeld tot een historisch totaalbeeld van het Geestmerambacht.

Het boek verschijnt in de 1e helft van 2021.


Klik hier om naar de website van dit project te gaan ->